Friday, May 31, 2013

Poppy Series

Poppy Study #1/ oil on board/ 4" x 4"/ 
Poppy Study #2/ oil on board/ 4" x 4"/ 
Poppy Study #3/ oil on board/ 4" x 4"/
Poppy Study #4/ oil on board/ 4" x4" /

1 comment: